ZAKUPY ZREALIZOWANE MIĘDZY 21 PAŹDZIERNIKA 2016 A 23 STYCZNIA 2017 R.

 1. Klienci, którzy między 21 października 2016 a 23 stycznia 2017 r. zakupią objęte promocją, NOWE obiektywy i aparaty FUJIFILM XF (zwane dalej „produktami objętymi promocją”), będą mogli ubiegać się o zwrot gotówki (cashback). Oferta nie dotyczy używanych ani odnawianych produktów FUJIFILM. Wysokość zwrotu zależy od zakupionego produktu objętego promocją.
 2. Zakupu należy dokonać w punkcie sprzedaży biorącym udział w promocji. Listę tych punktów można znaleźć na stronie https://fuji-promotions.com/pl/pl/pages/cb-1016/qualifying-retailers. Promocja jest skierowana wyłącznie do mieszkańców Rzeczpospolitej Polski. Wszelkie wnioski spoza Polski będą uznane za nieważne. W promocji biorą udział wyłącznie oryginalne produkty Fujifilm, których lista znajduje się na stronie https://fuji-promotions.com/pl/pl/pages/cb-1016/qualifying.
 3. Wnioski należy składać nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych po dacie zakupu, która jest widoczna na paragonie lub fakturze, i nie później niż 90 dni po tej dacie. Data zakupu jest liczona jako pierwszy dzień tego okresu. Wnioski złożone po tym okresie będą uznane za nieważne.
 4. W czasie trwania promocji jedna osoba może złożyć maksymalnie 3 wnioski o zwrot gotówki. Każdy z tych wniosków zostanie rozpatrzony pod warunkiem, że nie będzie w nim modelu produktu uwzględnionego już w jednym z wcześniejszych wniosków danej osoby. Łącznie można wnioskować o zwrot gotówki za maksymalnie 20 produktów objętych promocją.
 5. Do promocji zakwalifikowanych zostało 17 obiektywów XF oraz 3 aparaty fotoraficzne, Dla danego modelu produktu można złożyć maksymalnie jeden wniosek.
 6. Poniższe modele obiektywów i zestawów są WYŁĄCZONE z promocji:

  1. XF35mm f2 R WR
  2. XF23mm f2 R WR

OGÓLNE

 1. Sprzedawcy nie mogą składać wniosków w imieniu swoich klientów. Wnioski złożone przez sprzedawców w imieniu klientów zostaną odrzucone.
 2. Formularz wniosku można znaleźć na stronie www.fujifilmcashback.com. We wniosku należy podać dane osobowe oraz informacje o zakupie, takie jak:

  • Dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu z widoczną datą, danymi punktu sprzedaży i wyszczególnieniem zakupionych produktów objętych promocją.
  • Zdjęcie z numerem seryjnym każdego zakupionego produktu objętego promocją, numer ten jest umieszczony na oryginalnym opakowaniu.
  • W przypadku zakupów online wymagane jest także potwierdzenie dostawy z widocznym wyszczególnieniem zakupionych produktów i datą zakupu.
 3. Po złożeniu wniosku klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem.
 4. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, klient otrzyma zwrot gotówki przelewem bankowym na wskazane konto w ciągu 14 dni kalendarzowych od zatwierdzenia wniosku. Jest to jedyną dostępną formą płatności.
 5. Jeśli klient złoży niekompletny wniosek, FUJIFILM poinformuje go o tym. Powiadomienie to zostanie wysłane pocztą elektroniczną. Klient będzie wówczas mógł poprawić błędy w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia. Jeśli błędy nie zostaną poprawione, wniosek zostanie uznany za nieważny.
 6. FUJIFILM odrzuci wniosek, jeśli będzie on niekompletny, sfałszowany, zmodyfikowany lub nieczytelny. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do żądania okazania oryginalnego dowodu zakupu. Jeśli klient zostanie poproszony o wysłanie dowodu zakupu pocztą, otrzyma go później z powrotem.
 7. W przypadku odrzucenia wniosku z powodu niespełnienia warunków promocji, decyzję organizatora promocji uznaje się za ostateczną. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do wycofania, zmiany lub zakończenia promocji bez wcześniejszego powiadomienia.
 8. Jeśli klient odda produkty objęte promocją do punktu sprzedaży w celu uzyskania zwrotu pieniędzy lub wymiany, jego wniosek zostanie uznany za nieważny.
 9. FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, awarie sprzętu, oprogramowania, serwera lub strony internetowej, bądź inne szkody lub awarie leżące poza kontrolą organizatora promocji, które uniemożliwią klientowi skorzystanie z promocji.
 10. FUJIFILM zastrzega sobie prawo do unieważnienia tej promocji w dowolnej chwili oraz do zmiany jej warunków bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 11. Adres e-mail do korespondencji: support@fuji-promotions.com. Prosimy zawsze podawać unikalny identyfikator wniosku otrzymany podczas składania wniosku.
 12. Adres organizatora promocji: FUJIFILM, Unit 10a St Martin’s Way, Bedford, MK42 0LF, Wielka Brytania. Prosimy nie wysyłać wniosków pocztą pod ten adres.

Moduł śledzenia wniosków

Sprawdź status wniosku wpisując poniżej jego numer